Αρχική σελίδα » Έρευνα » Ερευνητικά προγράμματα » Η έντεχνη δυτική μουσική στην περίοδο της κρίσης

Η έντεχνη δυτική μουσική στην περίοδο της κρίσης

Το έργο Η έντεχνη δυτική μουσική στην περίοδο της κρίσης: μια διεπιστημονική μελέτη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης συνιστά την πρώτη διεπιστημονική μελέτη της σύγχρονης μουσικής ζωής στην Ελλάδα που εστιάζεται στην έντεχνη μουσική, στη σχέση της με άλλες πτυχές του ελληνικού πολιτισμού και σε ζητήματα που αφορούν την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Επικεντρώνεται στην περίοδο μετά το 2000 –κατά τη φάση της οικονομικής και κοινωνικοπολιτισμικής κρίσης στην Ελλάδα– και αναλύει μια σειρά από μουσικές οντολογίες και παράγοντες (μουσικούς, χώρους συναυλιών, παραστάσεις, ακροατήρια, ΜΜΕ, φορείς), την αλληλεπίδρασή τους και τον λόγο περί αυτών.

Έχει στόχο να μελετήσει την πολυπλοκότητα της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης σε πολιτισμικό επίπεδο σε ένα κομβικό σημείο της ευρωπαϊκής ιστορίας, με αναφορά στην ελληνική περίπτωση, να συμβάλει στις συζητήσεις περί αναπροσδιορισμού των επιμέρους πεδίων στον χώρο των μουσικών σπουδών και να προσφέρει μια αναθεωρητική εξέταση της έντεχνης ελληνικής μουσικής, η οποία δεν θα περιορίζεται στη μελέτη της ζωής και του έργου συνθετών και ιστορικο-πολιτισμικών συμφραζομένων, προσέγγιση που έχει επικρατήσει στις παραδοσιακές αναλύσεις. Στο έργο χρησιμοποιούνται σύγχρονες ανθρωπολογικές θεωρίες και μεθοδολογίες, η επιτόπια εθνογραφική έρευνα και η ανάλυση λόγου. Μεταξύ άλλων στα παραδοτέα περιλαμβάνονται επιστημονικές δημοσιεύσεις, εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια, οργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου και η ιστοσελίδα του έργου.

Η σημασία εντοπίζεται στη μελέτη ζητημάτων ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης με αναφορά στην περίπτωση της Ελλάδας, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στις συζητήσεις περί διαμόρφωσης πολιτισμικής πολιτικής, στη συνεισφορά σε μεθοδολογικό επίπεδο περί διεπιστημονικότητας στον τομέα των μουσικών σπουδών και στην παραγωγή μιας αναθεωρητικής μελέτης της ελληνικής έντεχνης μουσικής. Το έργο αναμένεται να έχει επίδραση στους τομείς των μουσικών σπουδών, της ανθρωπολογίας και των σύγχρονων ελληνικών σπουδών, καθώς επίσης και στη διαμόρφωση της ελληνικής και ευρωπαϊκής πολιτισμικής πολιτικής.